فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 15143/ 102/ 98
تاريخ: 18 /10 /98
بسمه تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارۀ 77612 /392 مورخ 30 /09 /1398 و پيرو نامه شمارۀ 15002/ 102/ 98 مورخ 11/ 10/ 1398؛
طرح ساماندهي صنعت خودرو
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و ششم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 11/ 10/ 1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در ماده 4، با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه خود، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
2_ در ماده 7 ،
1_2_ از آنجا كه منظور از مفهوم و آثار «عمر مفيد» روشن نيست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_2_ ابهام و ايراد مذكور در بندهاي 2_2 و 2_3 نظر سابق اين شورا نيز با توجه به عدم اصلاح از سوي مجلس شوراي اسلامي، كماكان به قوت خود باقي است.
عباسعلي كدخدائي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-