فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 19755
تاريخ 11/ 4/ 1373
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست تصوير اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي كيش كه در جلسه مورخ 31/ 3/ 1373 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي به تصويب رسيده است، براي اقدام معمول ارسال مي شود.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور

رياست جمهوري-دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي
	اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي ، در جلسه مورخ 31/ 3/ 1372 با توجه به اختيار تفويضي هيات وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 16632/ت 30ه مورخ 13/ 2/ 1373) و به استناد بند (ب) ماده (4) قانون "چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلام ايران" -مصوب 1372- اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي كيش را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده 1- نامه سازمان ، سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي كيش مي باشد كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي شود.
ماده 2- مركز اصلي سازمان: مركز اصلي سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاري-صنعتي كيش مي باشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-