فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ: 3 /6/ 1377
شماره: 8344
دبير خانه نهاد محترم شوراي نگهبان 
سلام عليكم 
عطف به نامه شماره 3267/ 21 /77 مورخ 29 /5 /77 بدينوسيله تصوير قرارداد خريد 135 دستگاه واگن مسافري خريداري شده از كشور اسپانيا كه با استناد مصوبه جلسه مورخ 27/ 12 /75 شوراي اقتصاد بشماره 7/34 مورخ 9/ 1 /76 (تصوير پيوست) منعقد گرديده ارسال و به اطلاع مي رساند:
شرايط پرداخت قرارداد مذكور بصورت نقدي بوده ولي اعتبار اسنادي آن در چهار چوب موافقتنامه اعتباري كوتاه مدت فيما بين بانك مركزي ج-1-1- و بانكهاي اسپانيايي گشايش يافته و بدين ترتيب بايستي بر اساس پيش بيني بانك مركزي براي پرداخت هزينه هاي مالي اينگونه اعتبارات به بانك طرف قرارداد خود، هنگام گشايش اعتبار علاوه بر هم ارز ريالي ارزش كالا، هم ارز ريالي هزينه هاي تأمين مالي مربوطه نيز به بانك گشايش كننده اعتبار پرداخت گردد. 
بنابر اين مبلغ يك ميليارد ريال اعتبار موضوع تصويب نامه شماره 15988/ت 19795 چهت تأمين كسري اعتبار لازم براي پرداخت هزينه هاي مالي مربط به يوزانس اعتبار اسنادي 28 دستگاه واگن مسافري و تسويه اسناد مربوطه در اختيار راه آهن ج-ا-ا- قرار گرفته است. 
رحمان دادمان 
معاون وزير راه و ترابري و مدير عامل
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-