فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 5143/ 31375
تاريخ: 03/ 2/ 1384
رياست جمهوري
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان
بازگشت به نامه شماره 8787/ 30/ 83 مورخ 7/ 8/ 1383 درخصوص اساسنامه شركت هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق (1) الي (14) بدين وسيله اصلاحات لازم در اساسنامه ياد شده كه جهت رفع ايرادهاي آن شورا در جلسه مورخ 31/ 1/ 1384 هيئت وزيران به شرح زير تصويب شده است، به منظور اقدام معمول اعلام مي شود.
مقدمه اساسنامه به شرح زير اصلاح مي شود:
"هيئت وزيران در جلسات مورخ 15/ 6/ 1383 و 31/ 1/ 1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1383- و با رعايت تصويب نامه شماره 1586/ت24246 هـ مورخ 21/ 1/ 1381 اساسنامه شركت هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق (1) الي (14) را به شرح زير اصلاح و تصويب نمود:"
2-ماده (1) اساسنامه به شرح زير اصلاح مي گردد:
"ماده 1- شركت هاي بهمن مركزي، بهمن خزر، بهمن فارس، بهمن خوزستان، بهمن خراسان، بهمن گستر كرانه جنوب، بهمن گستر سفيد رود، بهمن غرب، بهمن گستر بيستون، بهمن گستر زاينده رود، بهمن شرق، بازرگاني سوسنگرد، حمل و نقل داخلي سوسنگرد و راه ماشين در قالب شركت هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق (1) الي (14) (شامل 1- استان هاي قم، مركزي و تهران 2- استان هاي سمنان، گلستان و مازندران 3- استان هاي فارس، بوشهر، كهگيلويه و بوير احمد 4- استان خوزستان 5- استان هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي و خراسان شمالي 6- استان هاي كرمان و هرمزگان 7- استان هاي گيلان، اردبيل و قزوين 8- استان هاي آذربايجان شرقي و غربي 9- استان هاي كرمانشاه و ايلام 10- استان هاي اصفهان، يزد و چهارمحال بختياري 11- استان سيستان و بلوچستان 12- استان لرستان 13- استان هاي همدان و كردستان 14- استان زنجان) ساماندهي و تغيير نام يافته و در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شوند."
محمدرضا عارف 
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-