فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:80/21/2254
تاريخ: 80/7/5

بسمه تعالي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام
عطف به نامه شماره هـ3289/ب مورخ 80/3/12
صرف نظر از اينكه امور مهمه اي از قبيل تعيين بودجه موضوع نامه شماره 8800/ت22906 هـ مورخ 1379/3/7 خارج از شمول محدوده اصل 127 مي باشد، تشخيص موضوع و تعيين مصداق و تطبيق آن با اصل مذكور و تفسير بعمل آمده به عهده خود جنابعالي است، نيازي به اظهار نظر شوراي نگهبان ندارد.

دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-