فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 85/30/15881
تاريخ: 85/4/1
بسمه تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارۀ 10/36155/د مورخ 1385/3/8؛
مبني بر تقاضاي اظهارنظر تفسيري درباره «آيا ممنوعيت بار مالي براي طرحهاي ارائه شده به مجلس شامل طرحهاي موضوع اصل يكصد و دوم قانون اساسي نيز مي‏شود يا خير؟» در جلسه مورخ 1385/3/31 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام مي‏گردد:
«اصل هفتاد و پنج قانون اساسي شامل هر طرحي كه طبق قانون به مجلس ارائه گردد و بار مالي داشته باشد مي‏شود.»
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-