فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 253/39306

تاريخ: 1398/5/12

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح استفساريه ماده (36) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود و در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 8/‏5/‏1398 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميشود.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

طرح استفساريه ماده (36) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور

موضوع استفساريه:

بر اساس حكم مندرج در ماده (36) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏2/‏1394، آيا صندوق توسعه ملي از ابتداي تشكيل مشمول حكم مذكور ميباشد؟

پاسخ:

بلي، صندوق توسعه ملي از ابتداي تأسيس و تشكيل مشمول حكم مندرج در ماده (36) قانون مذكور ميباشد.

تفسير فوق در جلسه علني روز سهشنبه مورخ هشتم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ا

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-