فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 427- ق مورخ 30/ 11/ 1359:
ماده واحده در خصوص الحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به افزايش مدت مندرج در ماده 38 قانون امور گمركي از پنج سال به ده سال كه در جلسه علني 28/ 11/ 59 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و مغاير قانون اساسي شناخته نشد.
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-