فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        متن فرمان امام جهت تشكيل بنياد مستضعفان 
شوراي انقلاب اسلامي بموجب اين مكتوب مدموريت دارد كه تمام اموال منقول و غير منقول سلسله پهلوي و شاخه ها و اعمال و مربوطين به اين سلسله را كه در طول مدت سلسله غير قانوني از بيت المال مسلمين اختلاس نموده اند  ،به نفع مستمندان و كارگران و كارمندان ضعيف مصادره نمايند و منقولات آن در بانكها با شماره اي به اسم شوراي انقلاب يا اسم اينجانب سپرده شود و غير منقول از قبيل مستقلات و اراضي ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صر گردد در ايجاد مسكن و كار زمين غير و ذلك به جميع كيته هاي انقلاب اسلامي در سراسر كشور دستور مي دهم كه آنچه از اين غنائم بدست اورند در بانك با شماره معلوم بسپرند و بدولت ابلاغ نمائيد كه اين غنائم مربوط به دولت نيست و امرش به شوراي انقلاب است و آنچه مأمورين دولت بدست آورده اند يا مي آورند بايد به همين شماره به بانك تحويل دهند و كسانيكه از اين اموال ..بدست آورده اند بايد فورا به كميته ها يا بنك تحويل دهند و متخلفين مورد مواخذه خواهند بود. 
روح الله الموسوي الخميني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-