فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شورايعالي محترم قضائي
پيرو سؤالي كه در مورد مشروعيت ماده 1309 قانون مدني از شوراي نگهبان شده بود، موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت، نظر فقهاي شوراي نگهبان با استفاده از اصل 4 قانون اساسي بشرح ذيل اعلام مي گردد:
ماده 1309 قانون مدني از اين نظر ك شهادت بينه شرعيه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازين شرع و بدين‌وسيله ابطال مي‌گردد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
خسرو بي‍ژني
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-