فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 8800/ت
تاريخ: 1379/3/7
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور
موضوع اصل 127 قانون اساسي
بسمه تعالي
وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت بازرگاني
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره 64545/ت18583هـ مورخ 1376/6/15، در جلسه مورخ 1378/12/17 ستاد ياد شده، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد:
در اجراي ماده (7) آيين نامه اجرايي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات 
-موضوع تصويب نامه شماره 40731 مورخ 1373/8/2 - بودجه سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات در سال 1379 به مبلغ چهل ميليارد و هفتصد و شصت و دو ميليون و ششصد و پنجاه هزار (40.762.650.000)ريال به شرح ذيل تعيين مي شود:
1- مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال از محل حسابهاي شماره (150) و (182) متمركز خزانه توسط خزانه داري كل پرداخت خواهد شد.
2- مبلغ بيست ميليارد و هفتصد و شصت و دو ميليون و ششصد و پنجاه هزار (2.762.650.000) ريال توسط سازمان برنامه و بودجه از محل بودجه عمومي كشور پرداخت خواهد شد.

حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور

رو نوشت: با توجه به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.

حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور
1379/3/4
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-