فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره10/830902/هـ س
تاريخ1383/07/18
حضرت آيت الله جنتي
 دبير محترم شوراي نگهبان
 پيروشماره 7293هـ‌ ـ‌ب 1383/7/15 ضمن پيوست نمودن تصويري از تصويبنامه شماره616-201-س/ت337ك- مورخ 1383/6/1 و اتفاق نظر هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و تكرار درخواست نظرتفسيري شوراي محترم نگهبان بشرح نامۀ فوق الذكر، با عنايت باينكه از يكسو رئيس مجلس شوراي اسلامي خصوصاً باتوجه بنظر تفسيري شماره 2101 مورخ 1371/6/15 شوراي محترم نگهبان صلاحيت تطابق مصوبات هيات وزيران و كميسيونهاي مربوط با موازين شرع و قانون اساسي را نداشته و از سوي ديگر چنانچه تصويبنامه يا قسمتي از تصويبنامه هاي هيات وزيران يا كميسيونهاي دولت، خلاف موازين شرع يا قانون اساسي وضع شده باشد محتمل است در ورود ماهوي رئيس مجلس شوراي اسلامي به چنين مصوباتي با وصف مغايرت احتمالي با موازين شرع و قانون اساسي معذلك مغايرتي با قوانين موضوعه نداشته و در نتيجه با اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي بتصريح اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي به اجراء مصوباتي از اين قبيل تداوم بخشيده شود. لذا خواهشمند است نسبت به جلب نظر تفسيري آن شوراي محترم دراينخصوص و اعلام آن به اينجانب نيز بذل توجه فرمائيد.لازم به يادآوري است كه در دوره هاي سوم، چهارم، پنجم و اوائل دورۀ ششم اينگونه مصوبات جهت اعلام نظر به شوراي محترم نگهبان ارسال و در صورتيكه مصوبات مزبور مغاير موازين شرع يا قانون اساسي تشخيص مي‌شد، نظر مزبور براي هيات وزيران فرستاده شده و نسبت به اصلاح آن اقدام مي‌شد.
غلامعلي حداد عادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-