فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 96/102/4243

تاريخ: 1396/11/18

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 94405/‏142 مورخ 30/‏10/‏1396 و پيرو نامه شمارة 4118/‏102/‏96 مورخ 09/‏11/‏1396؛

طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 18/‏11/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-