فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 423- ق مورخ 28/ 11/ 59:
ماده واحده راجع به حداكثر حقوق بازنشستگي كه در جلسه علني 26/ 11/ 59 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و مغاير قانون اساسي شناخته نشد.
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-