فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 318/ 102 /94
تاريخ:2/ 2 /1394
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 3118 /467 مورخ 25/ 01/ 1394 و پيرو نامه شماره 3748/ 102 /93مورخ10/ 12 /1393،
طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد ونود وچهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛در جلسه مورخ 02 /02 /1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل امده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-