فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي مصطفي پارسانيا مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن مصوبه شماره 3690 /90 /3/ش شوراي اسلامي شهر مشهد.

بررسي : مصوبه مذكور خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه عمده دليل شاكي محترم براي خلاف شرع دانستن مصوبه مورد شكايت به خصوص ماده 7 آن، مخالفت اين ماده با قاعده تسليط و قاعده لاضرر مي‌باشد و در فرضي كه شوراي شهر مشهد حق جعل عوارض و أخذ بهاي خدمات را داشته باشد ماده مذكور ايرادي نداشته و خلاف‌شرع نمي‌باشد و مخالفت با قاعده تسليط و يا قاعده لاضرر در فرضي است كه شوراي شهر مشهد حق جعل عوارض را نداشته باشد و تشخيص اين مطلب كه شوراي مذكور حق جعل عوارض را دارد يا خير بر عهده ديوان‌عدالت اداري مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-