فايل ضميمه :
        


لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور


مقدمه
بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‌ها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.

لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
درآمد
لايحه «تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور» كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور در جلسه‌ي مورخ 21/‏7/‏1392 هيئت وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيده بود، به موجب نامه‌ي شماره 147778/‏49441 مورخ 12/‏9/‏1392 براي طي تشريفات قانوني و تصويب در مجلس شوراي اسلامي به اين نهاد ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: نظر به اينكه مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 1387، به پايان رسيده است و وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) پس از دوره مذكور از حيث پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده و هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط و اعمال مديريت واحد و نظارت عالي مؤثر بر مراحل مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده با مشكلاتي مواجه شده است، لذا اين لايحه جهت طي مراحل قانوني تصويب تقديم مي‌گردد.
يك فوريت بررسي اين لايحه، به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد. در همين راستا، در تاريخ 28/‏11/‏1392 رسيدگي به اين لايحه، به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي به عنوان كميسيون اصلي واگذار شد كه كميسيون مزبور، آن را در جلسه‌ي مورخ 17/‏1/‏1393 عيناً به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 17/‏2/‏1393 در صحن علني مجلس نيز مطرح و مفاد آن عيناً به تصويب رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل 94 قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 10061/‏422 مورخ 21/‏2/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي مفاد اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 31/‏2/‏1393 خود، آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 721/‏102/‏93 مورخ 31/‏2/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 17/‏2/‏1393
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 31/‏2/‏1393
ماده واحده- مهلت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/‏2/‏1387 تا پايان سال 1393 تمديد مي‌شود.
ديدگاه عدم مغايرت
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.
نظر شوراي نگهبان
مصوبه‌ي مزبور، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-