فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 97/102/4834

تاريخ: 1397/1/22

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 112986/‏366 مورخ 22/‏12/‏1396 و پيرو نامه شمارة 4102/‏102/‏96 مورخ 08/‏11/‏1396؛

طرح استفساريه چگونگي امهال وام

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 22/‏01/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-