فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 89142	شماره انتشار : 10734	
تاريخ ابلاغ: 17/ 09/ 1360	تاريخ روزنامه رسمي : 10 /10/ 1360	

قانون اصلاح تبصره 58 قانون بودجه سال 1360
مصوب 03/ 09/ 1360

ماده واحده - تبصره 58 قانون بودجه سال 1360 به شكل زير اصلاح مي گردد . 
تبصره 58 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود وجوه مربوط به سه در هزار اهدايي پيمانكاران به كميته ملي پيكار جهاني با بيسوادي و سازمان ملي سوادآموزي سابق را كه در تاريخ تصويب اين قانون در حساب جاري مربوط موجود مي باشد و يا بعداً به حساب مزبور واريز مي شود ، در اختيار نهضت سوادآموزي بگذارد تا به منظور كمك به اجراي برنامه هاي سوادآموزي مورد استفاده قرار گيرد . مصرف اين وجوه تابع آيين نامه اي است كه بنا به پيشنهاد نهضت سوادآموزي به تصويب وزير آموزش و پرورش خواهد رسيد و از شمول مقررات مغاير مستثني است .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه سوم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-