فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره : 72/ 583ك
تاريخ : 28 /12 /1377  
بسمه تعالي

حضرات محترم فقهاي نگهبان دامت بركاته

سلام عليكم:
احتراماً: پيرو شماره 1097- مورخ 28 /06/ 1372 همچنان­كه مستحضريد شوراي عالي قضائي سابق در تاريخ 15 /07 /1362 در صفحه 21 جلد اول استفتائات اعلام نموده كه اكثر اعضاء كميسيون امنيت اجتماعي غير قاضي هستند ........ تشكيل كميسيون امنيت اجتماعي موضوع لايحه قانوني فقط امنيت اجتماعي مصوب 1366 ..... منتفي است لذا در صورت امكان اعلام فرمائيد كه تشكيل كميسيون مزبور شرعاً داراي اشكال مي­باشد يا نه ؟ ق 

                                                        ربيعي
                                      دادستان و ج رئيس دادگستري شهرستان نهاوند
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-