فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 785
تاريخ:1359/7/11
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي سيد ابوالحسن بني‌صدر
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران‌
عطف به نامۀ 21660 ــ 59/10/29 جنابعالي در مورد مخالفت قانون ادارۀ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده، با قانون اساسي اشعار ميدارد كه تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شوراي نگهبان است و رئيس جمهور در اين خصوص وظيفه و مسئوليتي ندارد. شوراي نگهبان در موقع بررسي قانون مزبور كليۀ جهات و نظريات مختلف از جمله نظرياتي را كه جنابعالي مرقوم داشته‌ايد مورد توجه و بحث قرار داده است و به حول و قوۀ الهي در هر مورد با عنايت كامل به جوانب موضوع و موازين شرعي و اصول قانون اساسي اظهار نظر مينمايد.

دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-