فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        در خصوص نامه مذكور در صفحه 85 و 86 جلد سوم مجموعه نظريات شوراي نگهبان كه توسط آقاي دكتر حسين مهرپور (عضو وقت حقوقدانان شوراي نگهبان) تدوين شده است چنين آمده است:
«نامۀ رياست جمهوري در جلسۀ مورخ 1360/12/5  شوراي نگهبان مطرح شد و در آن جلسه تصويب شد اينجانب (مهرپور) با رياست محترم جمهوري ملاقات نموده و نظر شورا را در زمينۀ مغايرت تشكيل واحد بازرسي مستقل در دفتر رياست جمهوري حضوراً تبيين كنم و توضيحات كافي را بدهم و اگر پس از اين ملاقات لازم شد، شورا پاسخ كتبي بدهد كه اين ملاقات انجام گرفت و بعداً هم نيازي به دادن پاسخ كتبي پيش نيامد».
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-