فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 246/ 21/ 76
تاريخ: 25/ 5/ 1376
رئيس محترم هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى 
با سلام؛
 نامه شماره ه/72/ 201 مورخ 26/ 8/ 1375 در خصوص ادعاى خلاف شرع بودن آيين‏نامه مورخ 5/ 12/ 66 شوراى آموزش پزشكى و تخصصى مندرج در صفحه 5 راهنماى آموزش دوره دستيارى گروه جراحى ترميمى، در جلسه مورخ 23/ 5/ 1376 فقهاى شوراى نگهبان مطرح و نظر آقايان فقها بدين شرح اعلام مى‏گردد:
«اطلاق آيين‏نامه شوراى آموزش پزشكى و تخصصى مذكور در شكايت، خلاف شرع نيست و شمول يا عدم شمول آيين‏نامه نسبت به شاكى جزء صلاحيتهاى خاص ديوان عدالت ادارى است.»
دبير شوراى نگهبان
احمد جنتى
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-