فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 1445 /ق مورخ 2/ 9/ 60 :
لايحه خدمت يك ماهه پزشكان و وابستگان حرفه پزشكي و پيراپزشكي مصوب كميسيون بهداري مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 4/ 9/ 60 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اكثريت آراء مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-