فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 75/21/0476
تاريخ:75/3/1

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه‌هاي شماره 12331/37696مورخ 1374/12/9 و 12331/5567 مورخ 1374/11/17 و پيرو نامه شماره 74/21/1545 مورخ 1374/11/26:
اساسنامه شركت كشتيراني مشترك ايران و پاكستان كه پس از ايراد شوراي نگهبان مجدداً و با اصلاحي به تصويب هيأت وزيران رسيده است در جلسه مورخ 1375/3/1 شوراي نگهبان مطرح شد و با توجه به اصلاح بعمل آمده مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

قائم مقام دبير شوراي
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-