فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/11193

تاريخ: 1398/5/2

باسمه تعالي


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 36144/‏598 مورخ 02/‏05/‏1398؛


طرح دوفوريتي تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور


مصوب جلسه مورخ يكم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 02/‏05/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه بهشرح زير اعلام نظر ميگردد:


1_ اطلاق مصوبه مذكور نسبت به مواردي كه قرارداد بين اشخاص و بانك، شرعي و قانوني است، خلاف موازين شرع شناخته شد.


2_ در بند 7، تحميل زيان به بانكهاي دولتي بدون پيشبيني طريق جبران آن، مغاير با اصل 75 قانون اساسي ميباشد.


3_ بند 8، موضوع ماده 44 قانون پولي و بانكي، از اين جهت كه مشخص نيست آيا قطعي بودن رأي شوراي پول و اعتبار مانع مراجعه به دستگاه قضايي است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-