فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 16542 /30 /85 
4 /5/ 1385
جناب آقاي شيباني
رئيس محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 1756/هـ مورخ 17/ 4/ 1385؛ موضوع مجاز بودن استفاده از عقد خريد دين ناشي از معاملات واقعي در دستورالعمل اجرايي اعتبار در حسابجاري در قالب خريد دين، در جلسه مورخ4 /5 /1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
ماده (3) كه عنوان « دين» ذكر نشده و شائبه خريد خود اسناد و اوراق است خلاف موازين شرع شناخته شد. اين اشكال در ساير موارد مثل بند (5) نيز وجود دارد كه بايد اصلاح شود.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-