فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 91/30/48099

تاريخ: 1391/6/29

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 120242/‏48365 مورخ 18/‏06/‏1391؛

اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون

مصوب جلسه مورخ بيست و دوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و يك هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 29/‏06/‏1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكرات:

1- عدد (7) حذف و بند (ح) جايگزين آن گردد.

2- عبارت «تبصره2» بايد حذف گردد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-