فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 19645
تاريخ: 08/ 04/ 1373

شوراي محترم نگهبان

در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بازگشت به نامه شماره 6120 مورخ 14/ 02/ 1373 به پيوست تصوير اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي قشم كه در جلسه مورخ 31/ 03/ 1373 شوراي عالي منطق آزاد تجاري- صنعتي به تصويب رسيده ­است، براي اقدام معمول ارسال مي­شود.
                                                                                                       
                                                 حسن حبيبي 
                                             معاون اول رييس جمهور
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-