فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 2761
تاريخ: 28/ 12/ 1370
جناب آقاي مهندس رضا امراللهي‌
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي‌
عطف به نامه شماره 42608 /30 مورخ 20/ 12 /70:
موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي اعضاي شورا قرار گرفت، اعضاء حاضر در جلسه متفقاً نظرشان بر اين بود كه:
«شوراي نگهبان در خصوص مغاير بودن تبصره‌هاي بودجه با قانون اصلي دستگاههاي دولتي نظر تفسيري ابراز نداشته و اگر منظور نظريه مورخ 19/ 12/ 1363 شورا در خصوص تعدادي از تبصره‌هاي بودجه سال 1364 است، نظر مزبور، نظر تفسيري نبوده و صرفاً در مورد خودش يعني لايحه بودجه سال 1364 كاربرد دارد و به هر حال قابل تسري به قوانين قبلي نيست. حل مشكل مطرح شده در نامه فوق‌الذكر از طريق مجلس شوراي اسلامي و تصويب قانون امكان‌پذير است و در محدوده اختيارات شوراي نگهبان نيست».
قائم مقام دبير شوراي نگهبان‌
حسين مهرپور
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-