فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 335/ 21/ 76
تاريخ:16/ 2/ 1376

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 53013/ 17092 مورخ 10/ 2/ 1376:
اسانامه شركت عمران و بهسازي شهري كه در جلسه مورخ 22/ 12/ 1376 به تصويب هيئت وزيران رسيده است، در جلسه مورخ 16/ 2/ 1376 شوراي نگهبان مطرح گرديد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
ضمنا مناسب است:
1- حرف(و) در سطر دوم بند ب ماده 11 بعد از كلمه تقسيم حذف شود.
2- كلمه (پيشنهاد) قبل از كلمه (مديران)در بند(و) ماده 11 اضافه مي شود.

قائم مقام دبير شوراي
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-