فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي لرستان

جلسه 7/‏5/‏1394

منشي جلسه ـ دو مورد دستور جلسهي باقيمانده [= اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي لرستان و اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي ايلام] در مورد افزايش سرمايه است. يكي از آنها «اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي لرستان»[1] است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينها چيزي نيست.

آقاي عليزاده ـ بله، محتوايش افزايش سرمايهي شركت است؛ چيزي نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اساسنامهي بعدي [= اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي ايلام] هم راجع به افزايش سرمايه است؟

آقاي عليزاده ـ بله.

منشي جلسه ـ «هيئت وزيران در جلسه 7/‏4/‏1394 به پيشنهاد شماره 100/‏20/‏17320/‏94 مورخ 10/‏3/‏1394 وزارت نيرو به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377-[2] تصويب كرد:

متن زير جايگزين ماده (6) اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي لرستان موضوع تصويبنامه شماره 107687/‏ت 50348ه‍‍ مورخ 16/‏9/‏1393[3] ميشود:

ماده 6- سرمايه شركت مبلغ چهارصد و نود و شش ميليارد و دويست و سي و سه ميليون (496.233.000.000) ريال است كه به چهارصد و نود و شش هزار و دويست و سي و سه (496.233) سهم يك ميليون ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران ميباشد. افزايش سرمايه يادشده از محل تجديد ارزيابي داراييها تأمين شده است.»

آقاي عليزاده ـ در اين مصوبه، ميزان سرمايهي شركت را تغيير دادهاند كه اشكالي ندارد.[4]

==========================================================================================

[1].  اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي لرستان در تاريخ 7/‏4/‏1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 46467/‏52004 مورخ 14/‏4/‏1394 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسهي مورخ 7/‏5/‏1394 بررسي كرد و نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 2130/‏102/‏94 مورخ 7/‏5/‏1394 به هيئت وزيران اعلام كرد.

[2]. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏1/‏1377 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه:

آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، برعهده هيئت وزيران ميباشد؟

نظر مجلس:

ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامههايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب ميشود، با هيئت وزيران است.»

[3]. ماده (6) اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي لرستان، اصلاحي 23/‏7/‏1393 هيئت وزيران: «ماده 6- سرمايه شركت مبلغ هجده ميليارد و دويست و چهار ميليون (18.204.000.000) ريال است كه به هجده هزار و دويست و چهار (18.204) سهم يك ميليون ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران است. افزايش سرمايه يادشده از محل تجديد ارزيابي داراييها و داراييهاي اهدايي از سوي شركت مديريت منابع آب ايران تأمين شده است.»

[4]. نظر شماره 2130/‏102/‏94 مورخ 7/‏5/‏1394 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 46467/‏52004 مورخ 14/‏4/‏1394، اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي لرستان، مصوب جلسه مورخ هفتم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار هيئت وزيران، در جلسه مورخ 7/‏5/‏1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-