فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 70948	شماره انتشار : 21117	
تاريخ ابلاغ: 11 /06 /1396	تاريخ روزنامه رسمي : 16 /06 /1396	

قانون اصلاح ماده ( 35 ) قانون خدمت وظيفه عمومي
مصوب 17 /05 /1396

ماده واحده - در ماده ( 35 ) قانون خدمت وظيفه عمومي اصلاحي مصوب22 /8 /1390 عبارت « يا خارج از » حذف مي گردد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هفدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1 /6 /1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد .

علي لاريجاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-