فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 448- ق مورخ 4/ 12 /59:
مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحه اضافه شدن مدت شش ماه به موعد تسليم ترازنامه شركت‌هاي بنياد مستضعفان در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و عدم مغايرت آن با موازين شرعي نيز مورد تاييد اكثريت فقهاي شوراي نگهبان قرار گرفت.
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-