فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 0576/ 21/ 75
تاريخ:28/ 3/ 1375

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 23497/ 15990 مورخ 19/ 3/ 1375:
اساسنامه شركت دولتي پست بانك كه در جلسه مورخ 30/ 2/ 1375 به تصويب هيئت وزيران رسيده است، در جلسه مورخ 23/ 3/ 1375 در جلسه شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

قائم مقام دبير شوراي
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-