فايل ضميمه :
        طرح حمايت از هنرمندان و استادكاران صنايع دستي 
(اعاده شده از شوراي نگهبان)

شوراي نگهبان در بند «3» اظهارنظر اوليه خود ماده (8) طرح فوق‌الذكر را به جهت افزايش هزينه‌هاي عمومي مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخت. مجلس به‌منظور رفع اين ايراد در ماده (8) اصلاحي به‌جاي ايجاد صندوقي جديد، عنوان صندوق موجود «صندوق احياء و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي» را به «صندوق توسعه صنايع دستي و فرش واحياء و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي» اصلاح نمود تا با حذف تأسيس صندوق جديد، ايراد شوراي نگهبان مرتفع گردد، ولكن باتوجه به اينكه كماكان نظير ماده سابق اختصاص برخي منابع و هزينه‌ها به موارد مذكور را پيش‌بيني نموده بود، مجدداً با همان ايراد شوراي نگهبان مواجه شد. 
حال مجلس در مصوبه اصلاحي اخير خود، ضمن اينكه تصريح نموده صندوق مزبور هم‌اكنون موجود مي‌باشد، منابع صندوق مورد نظر را از محل بخشي از تسهيلات صندوق كارآفريني اميد، كمك‌هاي بخش دولتي و غيردولتي و درآمدهاي حاصل از فعاليت‌صندوق پس از درج در بودجه سنواتي و گردش خزانه، دانسته است. همچنين به دولت اجازه داده شده تا سي‌درصد از درآمدهاي سازمان ميراث فرهنگي را جهت تقويت منابع به اين صندوق اختصاص دهد.
در رابطه با اصلاحات صورت‌گرفته به نظر مي‌رسد باتوجه به اينكه در اصلاحيه اخير نيز منبع جديدي جهت تحقق هدف صندوق مزبور پيش بيني نشده است، ايراد سابق شورا كماكان باقي است. همچنين جواز مذكور در ذيل ماده اصلاحي مبني بر اختيار دولت در اختصاص سي‌درصد از درآمدهاي سازمان ميراث فرهنگي به صندوق مذكور، بدون پيش‌بيني درج اين مبلغ در قوانين بودجه، مغاير اصل 52 قانون اساسي مبني‌بر صلاحيت مجلس در تصويب بودجه مي‌باشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-