فايل ضميمه :
        لايحه بودجه سال 1396 كل كشور.

ماده واحده ، تبصره 1 ، بند «ج» : چنانچه منابع دولت از محل صادرات ... .
بررسي : ماهيت اوراق بدهي تعهدزا و اوراق ارزي چندان مشخص نيست و اظهارنظر در مورد مشروعيت آن مشكل است.	

تبصره 5 ، بند «ز» : به منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي ... .
بررسي : ماهيت «اسناد خزانه اسلامي» چندان مشخص نيست تا بتوان در مورد مشروعيت آن اظهارنظر نمود همچنين اين مطلب در مورد «اوراق بهادار اسلامي» مذكور در بند «ح» تبصره «5» نيز مطرح است.

توضيح اين‌كه در اين جلسه تا پايان تبصره 7 بررسي شد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-