فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ: 12/ 7/ 1369
شماره: 3/ 0844
شوراي محترم نگهبان
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر حبيبي معاون اول محترم رئيس جمهوري
عطف به نامه شماره 65246 مورخ 22/ 6/ 69 و پيرو نامه شماره 750 مورخ 4/ 7/ 1369:
اساسنامه شركت سهامي بيمه آسيا مصوب هيئت وزيران در جلسه شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد.
"اطلاق ذيل ماده 22 در مورد قبول سمت هاي غير موظف مدير عامل و ساير اعضا هيئت مديره در موسسات خيريه و اجتماعي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن ها متعلق به دولت يا موسسات عمومي مي باشد، مغاير با اصل 146 قانون اساسي شناخته شد دبير شوراي نگهبان
محمد محمدي گيلاني
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-