فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 73523/ت54371هـ	شماره انتشار : 21120	
تاريخ ابلاغ: 15 /06 /1396	تاريخ روزنامه رسمي : 21 /06 /1396	

تصويب نامه در خصوص اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور
مصوب 11 /05 /1396

هيئت وزيران در جلسه 11 /5 /1396 به پيشنهاد شماره 177 /100 مورخ 7 /3 /1396 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان ها ، شركت ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377 - تصويب كرد :

اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور موضوع تصويب نامه شماره 122625 /ت 38080هـ مورخ 2 /8 /1386 و اصلاحيه آن موضوع تصويب نامه شماره 26915 /ت 44782هـ مورخ 16 /2 /1391 به شرح زير اصلاح مي شود :

1 - در ماده ( 1 ) ، نام شركت به شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور ( مادر تخصصي ) تغيير مي يابد .

2 - بندهاي ( الف ) و ( د ) ماده ( 6 ) به شرح زير اصلاح مي شود : 
الف - مطالعه ، طراحي ، اجرا و نظارت بر بيمارستان ها و فضاهاي بهداشتي ، درماني و آموزشي و تدارك وسايل و تجهيزات پزشكي ، دندانپزشكي ، بيمارستاني ، آزمايشگاهي و آموزشي . 
د - نگهداري و پشتيباني فني و تجهيزاتي بيمارستان ها و فضاهاي بهداشتي ، درماني و آموزشي

3 - ماده ( 8 ) به شرح زير اصلاح مي شود : 
1 - وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( رييس جمهور ) 
2 - رييس سازمان اداري و استخدامي كشور 
3 - رييس سازمان برنامه و بودجه كشور 
4 - وزير امور اقتصادي و دارايي 
5 - وزير راه و شهرسازي

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 2398 /102 /96 مورخ 8 /6 /1396 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است .

اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-