فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 366/112986

تاريخ: 1396/12/22

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

           عطف به نامه شماره 4102/‏102/‏96 مورخ 8/‏11/‏1396 و پيرو نامه شماره 97184/‏366 مورخ 7/‏11/‏1396 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح دوفوريتي استفساريه چگونگي امهال وام كه بهمنظور رفع ايراد آن شورا در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 20/‏12/‏1396 مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد.

 علي لاريجاني

 رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

طرح استفساريه چگونگي امهال وام

 

موضوع استفساريه:

آيا منظور از استمهال بدهي بانكي خسارتديدگان از حوادث غيرمترقبه موضوع بند (6) مادهواحده قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيبديده در اثر حوادث غيرمترقبه مصوب 19/‏3/‏1392، اين است كه جريمه و الزامات و ممنوعيتهاي ناشي از غيرجاري شدن تسهيلات مذكور (دريافت تسهيلات جديد، افتتاح حساب جاري، دريافت دستهچك و ساير خدمات بانكي براي تسهيلاتگيرنده) در طول دوره امهال متوجه تسهيلاتگيرنده و بانك نميگردد و سود تسهيلات طبق بند (6) برعهده دولت ميباشد؟

 

پاسخ: بلي.

 

اصلاح فوق در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ص

 

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-