فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 95/100/5728

تاريخ: 1395/12/11

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 97884/‏181 مورخ 04/‏12/‏1395؛

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه

در خصوص تأمين اجتماعي

مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 11/‏12/‏1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 

احمد جنتي

دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-