فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 6444
تاريخ: 18/ 2/ 1373
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 18135 مورخ 11/ 3/ 1373:
اصلاحيه اساسنامه شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران كه در جلسه مورخ 21/ 2/ 1373 به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده است در جلسه مورخ 18/3/1373 شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. قائم مقام دبير شوراي نگهبان
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-