فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ تصويب : 1394/05/07 شماره ابلاغيه : ه۱۰۶۴۰۸/ت۵۱۶۰۵هـ تاريخ ابلاغيه : 1394/08/16

اساسنامه شركت سرمايه­ گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص)

شماره ۱۰۶۴۰۸/ت۵۱۶۰۵ هـ ۱۶ /۸/ ۱۳۹۴ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در جلسات ۱۷ /۱۲/ ۱۳۹۳ و ۷/ ۵ /۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۴۷۷۴/ ۱۰ /۹۳۲ مورخ ۱۵ /۱۱/ ۱۳۹۳ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ب) ماده (۴) و ماده (۷) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ اساسنامه شركت سرمايه­گذاري و توسعه اروند را به شرح زير تصويب كرد: اساسنامه شركت سرمايه­گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص) فصل اول ـ كليات ماده۱ـ نام شركت، شركت سرمايه گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص) است كه داراي تابعيت ايراني بوده و صددرصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند است و از اين پس در اين اساسنامه به اختصار «شركت» ناميده مي­شود. ماده۲ـ نوع شركت سهامي خاص بوده و داراي شخصيت حقوقي مستقل است و در چارچوب مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات حاكم بر مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران اداره مي­شود. ماده۳ـ هدف شركت بسترسازي به منظور رشد و توسعه اقتصادي، صنعتي، عمراني، بازرگاني منطقه آزاد اروند از طريق جذب سرمايه­هاي داخلي و خارجي و ارايه خدمات پشتيباني به كليه فعالان اقتصادي منطقه، در چارچوب سياست­هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران است. ماده۴ـ شركت مجاز است در چارچوب سياست­هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زير اقدام كند: الف ـ سرمايه گذاري در كليه فعاليت­هاي توسعه­اي با مشاركت ساير سرمايه­گذاران تا سقف چهل و نه درصد با رعايت سياست­هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون اجراي آن. ب ـ انجام فعاليت­ها و اقدامات لازم و اطلاع­رساني در خصوص شناسايي و جذب و هدايت سرمايه­گذاران توانمند داخلي و خارجي در جهت استفاده بهينه از منابع و امكانات و ظرفيت­هاي منطقه و كمك به ارتقاي سرمايه­ گذاري در منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند. ج ـ استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانك­ها و مؤسسات اعتباري و كارگزاري در سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب موازين شرعي و مقررات قانوني. د ـ بررسي طرح­هاي سرمايه گذاري و ارايه خدمات پشتيباني و اقتصادي به اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه توسعه سرمايه­گذاري. هـ ـ تهيه بسته­هاي سرمايه­گذاري به منظور ايجاد و شناسايي فرصت­ها و پروژه­هاي سرمايه­گذاري در قالب طرح جامع منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند. و ـ انجام هرگونه عمليات مجاز در راستاي تحقق اهداف شركت. ماده۵ ـ مدت فعاليت شركت از تاريخ ثبت، نامحدود است. ماده۶ ـ مركز اصلي شركت در منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند است . تبصره ـ شركت مي­تواند براي اجراي وظايف مقرر در اين اساسنامه در داخل كشور با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط، شعب يا نمايندگي­هايي را داير و آنها را منحل كند. ماده۷ـ سرمايه شركت مبلغ چهل ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰) ريال منقسم به يك ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰ /۱) سهم عادي چهل هزار (۰۰۰ر۴۰) ريالي با نام است، كه تمام آن تأديه شده است. تبصره ـ سرمايه شركت در هيچ زمان نبايد از محل تسهيلات مالي بانك­ها (اعم از دولتي و خصوصي) و يا مؤسسات اعتباري تأمين شود. فصل دوم ـ اركان شركت ماده۸ ـ اركان شركت به شرح زير است: الف ـ مجمع عمومي ب ـ هيأت مديره ج ـ بازرس (حسابرس) ماده۹ـ مجمع عمومي شركت از اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند تشكيل مي­شود. ماده۱۰ـ مجمع عمومي عادي سالانه و مجامع عمومي فوق­العاده را هيأت مديره دعوت مي­كند. تبصره۱ـ هيأت مديره و بازرس قانوني و يا هريك از اعضاي مجمع عمومي شركت مي­توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي فوق­العاده و يا مجمع عمومي عادي به طور فوق­العاده را دعوت كنند. تبصره۲ـ هرگاه مجمع عمومي توسط هيأت مديره دعوت شده باشد، دستور جلسه را هيأت مديره و هرگاه به وسيله بازرس دعوت شده باشد، دستور جلسه را بازرس معين مي­كند. ماده۱۱ـ مجمع عمومي عادي شركت حداقل سالي دو بار به دعوت هيأت مديره، يك­بار حداكثر تا چهار ماه پس از پايان سال مالي براي بررسي و تصويب ترازنامه و حساب عملكرد سود و زيان و يك­بار در نيمه دوم سال براي بررسي و تصويب بودجه سال بعد در مركز اصلي شركت يا با توافق مجمع در محل پيشنهادي هيأت مديره تشكيل مي­شود. ماده۱۲ـ دعوت­نامه رسمي مجامع عمومي شامل محل تشكيل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتي كه كمتر از پانزده روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه نباشد، توسط رئيس هيأت مديره براي صاحبان سهام ارسال مي­شود. ماده۱۳ـ مجامع عمومي اعم از عادي و فوق­العاده در مركز اصلي شركت يا در محلي كه در دعوتنامه صاحبان سهام تعيين مي­شود، برگزار مي­شود. ماده۱۴ـ مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق­العاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت پيدا مي­كنند و تصميمات با اكثريت آراي حاضرين در جلسه رسمي معتبر است. تبصره۱ـ مـذاكرات و تصمـيمات مجامع عمومي شركت در صورتجلسه­اي كه به امضاي هيأت رئيسه مي­رسد، ثبت و در مركز اصلي شركت نگهداري مي­شود. تبصره ۲ ـ يك نسخه از صورتجلسات مجمع عمومي پس از اخذ امضاي اعضا به دبيرخانه شوراي­عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي جهت در جريان امور قرار گرفتن و تطبيق آن با نظرات شوراي مذكور ارسال مي­شود. ماده۱۵ـ اختيارات و وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است: الف ـ تعيين خط مشي كلي شركت. ب ـ استماع و بررسي گزارش سالانه هيأت مديره و بازرس و اخذ تصميمات مقتضي. ج ـ بررسي و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان و نحوه تقسيم سود شركت. د ـ بررسي و تصويب آيين­نامه­هاي مورد نياز شركت. هـ ـ تعيين حقوق، حق­الزحمه هيأت مديره و حق الزحمه بازرس (حسابرس) و پاداش آنان با رعايت قوانين و مقررات مربوط. و ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج كليه آگهي­هاي شركت. ز ـ اتخاذ تصميم نسبت به سرمايه گذاري يا مشاركت در خصوص موضوع شركت با پيشنهاد هيأت مديره. ح ـ انتخاب و عزل اعضاي هيأت مديره و بازرس قانوني. ط ـ بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پست­هاي مورد نياز و برنامه­هاي جذب نيروي انساني شركت در چارچوب سياست­هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي. ماده۱۶ـ مجمع عمومي فوق­العاده با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به بررسي و ارايه پيشنهاد در خصوص موارد زير به هيأت وزيران براي تصويب اقدام مي­كند: الف ـ تغييرات در مواد اساسنامه شركت. ب ـ افزايش يا كاهش سرمايه شركت. ج ـ انحلال شركت. ماده۱۷ـ شركت به وسيله هيأت مديره متشكل از سه يا پنج نفر كه از ميان افراد داراي شرط وثاقت و امانت با پيشنهاد رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي­شوند، اداره مي­شود و تا زمان انتخاب هيأت مديره جديد در سمت خود باقي خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره۱ـ در صورت استعفا، فوت يا عزل هر يك از اعضا يا وجود موانع قانوني ديگر، بلافاصله مجمع عمومي عادي با درخواست هيأت مديره يا بازرس قانوني، جهت تكميل اعضا تشكيل مي­شود. تبصره۲ـ انتخاب اعضاي جديد براي بقيه مدت دوره هيأت مديره است و مسئوليت ساير اعضاي هيأت مديره تا انتخاب اعضاي جديد، همچنان به قوت خود باقي است. ماده۱۸ـ اعضاي هيأت مديره در اولين نشست يك نفر از بين خود به عنوان رئيس و يك نفر را به عنوان نايب رئيس، براي مدتي كه بيش از مدت عضويت در هيأت مديره نباشد، انتخاب مي­كنند. ماده۱۹ـ هيأت مديره حداقل هر ماه يكبار، بنا به دعوت رئيس هيأت مديره در محل شركت، تشكيل جلسه مي­دهد. ماده۲۰ـ براي هر يك از جلسات هيأت مديره صورتجلسه­اي حاوي خلاصه مذاكرات و تصميمات اتخاذشده در جلسه با قيد تاريخ، تنظيم و به امضاي اعضاي حاضر مي­رسد. تبصره­ ـ نظر هر يك از اعضاي هيأت مديره كه با تمام يا قسمتي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، در صورتجلسه قيد مي­شود. ماده۲۱ـ اختيارات و وظايف هيأت مديره به شرح زير است: الف ـ اداره امور شركت به جز موضوعاتي كه اتخاذ تصميم و اقدام در مورد آنها طبق قوانين و مقررات و اين اساسنامه در صلاحيت خاص مجامع عمومي است. ب ـ نمايندگي شركت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتي و خصوصي، دادگاه­ها و مراجع قضايي و غيرقضايي با حق توكيل. ج ـ تقديم گزارش سالانه به مجمع عمومي. د ـ تهيه و تدوين بودجه و تنظيم گزارش مالي سالانه شركت و پيشنهاد نحوه تقسيم سود به مجمع عمومي. هـ ـ تدوين آيين­نامه­هاي مورد نياز شركت و پيشنهاد آن به مجمع عمومي. و ـ پيشنهاد نحوه سرمايه­گذاري يا مشاركت در خصوص موضوع شركت به مجمع عمومي. ز ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شركت نزد بانك­ها و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير مؤسسات تجاري و انسداد حساب­هاي يادشده. ح ـ تصويب ارجاع دعاوي به داوري و صلح و سازش آنها با رعايت اصل (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. ط ـ اقامه و دفاع از هرگونه دعوي اعم از حقوقي و كيفري يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعيين كارشناس و ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با رعايت اصل (۱۳۹) قانون اساسي، با يا بدون اختيار صلح و به طور كلي استفاده از حقوق و اجراي تكاليف ناشي از قانون داوري تجاري بين­المللي و تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل و طرح دعوي خسارت و دعوي متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوي، جلب شخص ثالث، ورود در دعوي به عنوان ثالث، تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاه­ها، اعطاي مهلت براي محكوم­به در دادگاه­ها و ادارات و دواير ثبت اسناد. ماده۲۲ـ هيأت مديره يك نفر را از ميان افراد داراي شرط وثاقت و امانت پس از تأييد مجمع عمومي به عنوان مديرعامل انتخاب مي­كند. مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره است و هيأت مديره مي­تواند برخي از اختيارات يادشده در ماده (۲۱) اين اساسنامه را به وي واگذار كند. ماده۲۳ـ چك­ها، سفته­ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور ديگر با امضاي مشترك مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره و مهر شركت معتبر است. ماده۲۴ـ مجمع عمومي عادي هر سال يك يا چند بازرس (حسابرس) را از بين سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه­اي حسابداران ذي­صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ انتخاب مي­كند تا بر طبق قانون تجارت و اين اساسنامه به وظايف قانوني خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است. تبصره۱ـ مجمع عمومي عادي مي­تواند در هر زمان بازرس يا بازرسان را مشروط به تعيين جانشين آنها عزل كند. تبصره۲ـ تعيين ميزان حق­الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است. ماده۲۵ـ بازرس يا بازرسان قانوني مي­توانند در هر زمان هرگونه رسيدگي يا بازرسي لازم را انجام و اسناد، مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه و رسيدگي كنند. اين رسيدگي و بازرسي نبايد باعث ركود يا توقف فعاليت شركت شود. ماده۲۶ـ گزارش بازرس بايد حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي براي اطلاع صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد. تصميماتي كه بدون آگاهي از گزارش بازرس در مورد تصويب دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است. فصل سوم ـ ساير مقررات ماده۲۷ـ هيأت مديره شركت بايد پس از انقضاي هر سال مالي كه از اول فروردين ماه تا پايان اسفندماه هر سال است، طبق ماده (۲۳۲) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ صورت دارايي و ديون و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد سود و زيان شركت را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي آن سال مالي تنظيم كند. اسناد مذكور بايد حداقل بيست روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام ارايه شود. ماده۲۸ـ هيأت مديره بايد طبق ماده (۱۳۷) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، حداقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم و به بازرس ارايه دهد. ماده۲۹ـ صاحبان سهام مي­توانند ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه، در مركز اصلي شركت به صورتحساب و صورت اسامي صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زيان شركت و گزارش بازرس رونوشت تهيه كنند. ماده۳۰ـ سود خالص شركت در هر سال مالي، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالي پس از كسر هزينه ها، استهلاكات و ذخيره ها است. ماده۳۱ـ مجمع عمومي مي­تواند تمام يا قسمتي از سود ساليانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته هاي شركت منظور كند. ماده۳۲ـ انتقال سهام شركت به اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا بخش خصوصي با تصويب دو سوم آراي مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط امكان­پذير است. اين اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۲۷۳/ ۱۰۲ /۹۴ مورخ ۶ /۸ /۱۳۹۴ شوراي نگهبان تأييد شده است. 

معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-