فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي عباس مزروعي به وكالت از آقايان عباسعلي عابدي و سعيد انصاري و ... مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بند 23 صورتجلسه مورخ 14 /6/ 1389 كميسيون ماده5 قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در اصفهان.
بررسي: صورتجلسه مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
زيرا آيات و رواياتي كه شاكي به آن‌ها براي وجوب كشت و زرع و يا حرمت قطع اشجار و اثمار استدلال نموده است دال بر مطلوبش نيست و هيچ يك از فقهاء به وجوب كشت و زرع و يا حرمت قطع ثمر و شجر قائل نشده‌اند بناء‌عليه از اين رو نمي‌توان مصوبه را خلاف شرع دانست.
اما وجوهي را كه براي خلاف قانون بودن مصوبه به ميان آورده است بررسي و اعلام نظر در رابطه با آن‌ها در صلاحيت ديوان عدالت است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-