فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست آقايان محمد مرداني،‌يداله معبودي و محمدرضا سليماني نجف‌آبادي مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بند 2 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر نجف‌آباد مورخ 25/ 7/ 1389.
بررسي: بند مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه همان‌گونه كه قائم‌مقام وزير و مديركل اداره راه و شهرسازي استان اصفهان در مقام دفاع از مصوبه اشاره نموده‌اند: كميسيون، اصل مصوبه را تصويب نموده است و در مقام رعايت و عدم رعايت حقوق مكتسبه مردم نمي‌باشد و اين مسئله بر عهده شهرداري و مجري مصوبه است، البته خلاف شرع بودن آنچه در مقام اجراء عمل شده است امري موضوعي است كه توسط قوه‌قضائيه قابل رسيدگي مي‌باشد و شكات هم در دادخواست‌شان اعلام نموده‌اند كه به دادگستري مراجمعه نموده‌اند.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-