فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/11150

تاريخ: 1398/4/31


رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت


عطف به نامه شماره 9702962 مورخ 07/‏02/‏1398؛

موضوع بند 7-1 و تبصره ذيل بند 8-1 طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب سال 1372، در جلسه مورخ 27/‏04/‏1398 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر ميگردد:


- چنانچه اخذ زمينهاي موضوع بند و تبصره مورد شكايت، مازاد بر ميزان ضروري مندرج در قوانين ذيربط نباشد و مابهازاي زمينهاي مأخوذ به مالكين پرداخت شود، مغاير شرع نيست. تشخيص انطباق مصوبه مورد شكايت با ضوابط قانوني بر عهده ديوان عدالت اداري است.


عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-