فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 1519 /ق مورخ 12/ 9/ 60 :
لايحه الحاق يك تبصره به لايحه قانوني مربوط به ضبط اسكناس‌هايي كه به طور غيرقانوني وارد كشور مي‌شوند مصوب كميسيون مشترك امور قضايي و امور اقتصادي و دارايي در شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

قائم مقام دبير شوراي نگهبان
حسين مهرپور
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-