فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تفسير مجلس شوراي اسلامي راجع به شمول 20% تقليل اجاره بها موضوع لايحه قانوني اجاره بهاي واحدهاي مسكوني مصوب 1358/08/07شوراي انقلاب به اماكن استيجاري ادارات دولتي .

با توجه به مصوبه مورخ 1358/08/07شوراي انقلاب كه صراحت دارد « مستأجر از عين مستأجره به صورت مسكن استفاده مي كند » بنابراين مصوبه مذكور شامل اماكن استيجاري كه در اختيار ادارات دولتي ميباشند نمي شود .

تفسير قانوني فوق در جلسه روز سه شنبه نوزدهم آبان ماه يكهزار و سيصدوشصت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-