فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 1392/ق مورخ 23/ 8/ 60 :
طرح قانوني تعيين تكليف نمايندگاني كه به علت غيبت از انجام وظايف وكالت باز مانده‌اند كه در جلسه مورخ 24/ 8/ 60 با حضور اعضاي شوراي نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، از نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-