فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 8532/ 21/ 80
تاريخ : 24/ 11/ 80

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

با سلام
عطف به نامه شماره 3763ه/ب مورخ 6 /11/ 1380:
موضوع ماده (9) تصويب­نامه شماره 32162/ت32520ه مورخ 25 /7 /1379 هيئت وزيران در جلسه مورخ بيست و چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي­گردد:
«با توجه به اينكه ضرورت اخذ وام از خارج را كه در ماده (9) مصوبه هيئت دولت آمده است، مقيد نموده است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام ضرورت اخذ آن را تشخيص داده يا بدهد، و گيرنده وام نيز بانك مركزي و يا شركت­هاي دولتي هستند. فلذا ماده مذكور خلاف شرع شناخته نشد»
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-